ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره های آبی متانولی در گیاهان درمنه(Artemisia) و کلپوره (Teucrium polium) روی هلیکوباکتر پیلوری
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره های آبی متانولی در گیاهان درمنه(Artemisia) و کلپوره (Teucrium polium) روی هلیکوباکتر پیلوری
دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 45 - 34
نویسندگان : مریم گنجعلی * و رقیه قلی زاده دوران محله و قاسم بلوچ ریگی نسب و محمد حسین حبیب الهی

چکیده :
سابقه و هدف: هلیکوباکتر پیلوری پاتوژنی که می تواند در قسمت آنتروم معده در انسان کلونیزه شده و باعث گاستریت، زخم پپتیک و حتی سرطان معده شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره گیاهان درمنه و کلپوره بر روی هلیکوباکتر های جداسازی شده از بیماران با علایم بیماری دیس پپسی بود. مواد و روش ها: 146 نمونه جمع آوری شده از بیماران با علایم دیس پپسی با انجام تست های بیوشیمیایی از لحاظ آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری بررسی شدند و جداسازی و خالص سازی باکتری ها در محیط کلمبیا آگار در شرایط بی هوازی صورت گرفت. سپس عصاره گیری از گیاهان درمنه و کلپوره در حلال متانول 96 درصد انجام شد. MIC و MBC هلیکوباکتر پیلوری نسبت به عصاره گیاهان ارزیابی شد و حساسیت میکروبی 6 آنتی بیوتیک منتخب به روش دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: عصاره درمنه نسبت به عصاره کلپوره بر رشد هلیکوباکتر پیلوری ها اثر مهاری قابل توجهی را نشان داد. حساسیت باکتری ها و مقایسه آنها با جدول استاندارد آنتی بیوگرام (CLSI) به آنتی بیوتیک های جنتامایسین، تتراسیکلین، پنی سیلین، سیپروفلوکساسین به ترتیب 28 درصد، 25 درصد،15 درصد و 10 درصد می باشد. نتیجه گیری: بررسی ها نشان داد که هلیکوباکتر پیلوری های جدا شده بیشترین حساسیت را نسبت به آنتی بیوتیک جنتامایسین و کمترین حساسیت را نسبت به سیپروفلوکساسین داشته و عصاره درمنه اثر بازدارندگی مناسبی بر رشد این باکتری ها از خود نشان داد ولی در مورد عصاره کلپوره این تاثیر قابل ملاحظه نبود.

واژگان کلیدی :
هلیکوباکتر پیلوری، آنتی بیوتیک، عصاره درمنه، عصاره کلپوره، اثرات ضد میکروبی