مروری بر روش های فاصله اطمینان در مدل های با ضرایب متغیر
مروری بر روش های فاصله اطمینان در مدل های با ضرایب متغیر
دوره 3، شماره 8، بهار 99، صفحه 1 - 12
نویسندگان : رضا چراغی * و امید فرضی

چکیده :
مدل های با ضرایب متغیر به دلیل انعطاف پذیری و تفسیرپذیری بالایی که دارند، در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. این مدل ها بسط طبیعی مدل های کلاسیک پارامتری هستند که با تفسیر پذیری خوب، محبوبیت زیادی در تجزیه و تحلیل داده ها به دست آورده اند. مدل های با ضرایب متغیر تعمیم یافته که تعمیمی برای مدل های با ضرایب متغیر هستند نیز همانند مدل های با ضرایب متغیر هستند با این تفاوت که با انواع مختلفی از متغیرهای پاسخ مواجه می شویم. به دست آوردن فاصله اطمینان در این مدل ها اهمیت بالایی دارد که روش های مختلفی برای به دست آوردن آن در مدل های با ضرایب متغیر وجود دارد. در این مقاله ضمن بیان روش های مختلف فاصله اطمینان در مدل های با ضرایب متغیر و تعمیم آن ها ، به بررسی مثال عددی با استفاده از نرم افزار R خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی :
ضرایب متغیر، انعطاف پذیر، ضرایب متغیر تعمیم یافته، فاصله اطمینان