مطالعه عددی انتقال گرما از گرم‌کن پمپ رسانش الکتریکی به سیال دی‌الکتریک
مطالعه عددی انتقال گرما از گرم‌کن پمپ رسانش الکتریکی به سیال دی‌الکتریک
دوره 3، شماره 8، بهار 99، صفحه 68 - 75
نویسندگان : نوید فرخی * و محرم جعفری و اسماعيل اسماعيل‌زاده

چکیده :
این پژوهش به مطالعه عددی انتقال گرما از گرم‌کن پمپ رسانش الکتریکی به دو هیدروکربن دی‌الکتریک نرمال- دکان و نرمال-دودکان می‌پردازد. مشاهده می‌شود که مقادیر متناظر آهنگ انتقال گرما برای نرمال-دودکان بیشتر از نرمال-دکان است و این مربوط به چگالی بالاتر نرمال-دودکان است که در دبی حجمی یکسان، جرم بیش‌تری از سیال وجود خواهد داشت و انتقال گرما افزایش خواهد یافت. به‌عنوان‌مثال، در سرعت‌های 5 و 50 میلی‌متر بر ثانیه، آهنگ انتقال گرما برای نرمال- دودکان نسبت به نرمال-دکان به ترتیب 9/8 و 3/13 درصد بیشتر می‌باشد. هم‌چنین، در مورد هر دو سیال، با افزایش سرعت جریان، دبی مقدار بیشتری خواهد داشت و این باعث افزایش انتقال گرما می‌شود. به‌طوری‌که برای سرعت 50 میلی‌متر بر ثانیه، آهنگ انتقال گرما نسبت به سرعت 5 میلی‌متر بر ثانیه برای نرمال- دکان و نرمال-دودکان به ترتیب 4/127 و 6/136 درصد افزایش می‌یابد.

واژگان کلیدی :
سیال دی‌الکتریک، الکتروهیدرودینامیک، پمپ رسانش الکتریکی، انتقال گرما