توزیع مقادیر ویژه یک عملگر دیفرانسیلی غیر خودالحاق بیضوی در فضای هیلبرت
توزیع مقادیر ویژه یک عملگر دیفرانسیلی غیر خودالحاق بیضوی در فضای هیلبرت
دوره 2، شماره 5، تابستان 98، صفحه 16 - 24
نویسندگان : علی ثامری پور و رضا شکری الوار و رضا علی زاده *

چکیده :
در این مقاله می‌خواهیم خواص طیفی عملگر دیفرانسیل بیضوی غیر خودالحاق که در فضای با شرایط مرزی دیریکله تعریف شده است را بررسی کنیم. که یک تابع ماتریسی است و در این‌جا فرض می‌کنیم که ماتریس دارای مقدار ویژه دوبه‌دو متمایز مانند در صفحه مختلط می‌باشد. و و این مقادیر ویژه دارای مکان های متفاوت در صفحه مختلط نسبت به قطاع هستند و که . در این مقاله می‌خواهیم حلال را تخمین بزنیم و نحوه توزیع مقادیر ویژه این عملگر را با کمک فرمول ویل بررسی نماییم.

واژگان کلیدی :
عملگر دیفرانسیلی غیرخودالحاق ، طیف عملگر، حلال عملگر