ارزیابی نفوذپذیری توده سنگ های سازند آسماری در تکیه گاه های سد خرسان 2
ارزیابی نفوذپذیری توده سنگ های سازند آسماری در تکیه گاه های سد خرسان 2
دوره 2، شماره 7، زمستان 98، صفحه 38 - 52
نویسندگان : مجتبی رحیمی شهید * و نیما رحیمی

چکیده :
ساختگاه سد خرسان 2 در 60 کیلومتری جنوب غربی شهرستان لردگان واقع‌ شده است. در قسمت بالادست سد، سازندهای زمین شناسی با سن کرتاسه تا عهد حاضر شامل؛ سازندهای آسماری، گچساران، آغاجاری، بختیاری و رسوبات عهد حاضر رخنمون دارند. تکیه گاه ها و بستر سد خرسان 2 بر روی سازند آسماری قرارگرفته است. جهت بررسی نفوذپذیری توده سنگ های آهکی سازند آسماری در تکیه گاههای سد از نتایج آزمایش های لوژان و RQD استفاده‌شده است. نتایج آزمایش لوژان در توده سنگ های سازند آسماری نشان می دهد که تکیه گاه راست نفوذپذیری کمتری نسبت به تکیه گاه چپ دارد. میانگین مقادیر RQD در تکیه گاه راست بیشتر از تکیه گاه چپ می باشد. مقایسه مقادیر لوژان و RQD در گمانه های حفاری‌شده نشان می دهد که با افزایش RQD از مقدار عدد لوژان کاسته می شود. همچنین به منظور مقایسه بهتر تغییرات نفوذپذیری در طول محور سد، مدل های سه بعدی به وسیله نرم افزار RockWork 14 ارائه‌شده است. مدل های سه بعدی ارائه شده نیز نتایج فوق را تأیید می نماید.

واژگان کلیدی :
آزمایش لوژان، شاخص کیفی توده سنگ (RQD)، سد خرسان 2، سازند آسماری، نرم افزار RockWork 14.