تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه در گستره ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه در گستره ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دوره 2، شماره 7، زمستان 98، صفحه 21 - 37
نویسندگان : مجتبی رحیمی شهید * و نیما رحیمی

چکیده :
هزینه های بسیار بالای احداث سازه های مهمی چون سدها، نیاز مبرم به مطالعات برآورد خطر زمین لرزه و لرزه زمین¬ساخت را به خوبی توجیه میدنماید. سد خرسان 2 یکی از پروژه های عظیم آبی کشور است که در 60 کیلومتری جنوب لردگان واقع گردیده است. به علت اهمیت این پروژه آبی، بررسی لرزه خیزی و خطر زمین لرزه در گستره محل این سد ضروری می باشد. گستره موردمطالعه در واحد زمین ساختی زاگرس و در زیر واحد زمین ساختی چین خورده از تقسیمات زمین شناسی ایران قرار گرفته است. به‌کمک تصاویر ماهواره ای، اطلاعات زمین لرزه ها، نقشه های زمین شناسی، تکتونیکی، گسل های بنیادی و فعال، روند زمین ساختی منطقه مشخص گردید و لرزه خیزی ناحیه مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل خطر لرزه ای گستره مورد مطالعه با استفاده از روش مقدماتی گوتنبرگ – ریشتر احتمال رخ داد زمین لرزه های با بزرگی 5 تا 5/5 ریشتر را در منطقه در 100 سال آینده 100% و زمین لرزه های با بزرگی 7 ریشتر را کم تر از 39% پیش بینی کرده است. با توجه به اطلاعات موجود، نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه منطقه تهیه گردید. گستره مورد مطالعه از نظر خطر زمین لرزه به چهار بخش با خطرپذیری زیاد، متوسط، کم و خیلی کم تقسیم شد. بر این اساس ساختگاه سد خرسان 2 در منطقه ای با خطر زمین لرزه ی خیلی کم قرار گرفت. در نهایت جهت مطالعه روند و سرشت لرزه خیزی در گستره نزدیک به ساختگاه سد، پیشنهاداتی کاربردی، ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی :
لرزه زمین ساخت، زمین شناسی، سد خرسان 2، پهنه بندی خطر زمین لرزه، سنجش از دور، روش مقدماتی گوتنبرگ – ریشتر.