مطالعه عددی جریان هوا بر روی دریچه های توزیع هوا از نوع پره موازی و پره مخالف
مطالعه عددی جریان هوا بر روی دریچه های توزیع هوا از نوع پره موازی و پره مخالف
دوره 2، شماره 7، زمستان 98، صفحه 6 - 20
نویسندگان : ایمان مبرزی * و محمد افتخاری یزدی

چکیده :
دریچه¬های کانالی کاربردهای گسترده ای در صنعت دارند، به خصوص در توزیع هوا در تهویه مطبوع از این نوع دریچه برای تنظیم جریان هوا استفاده می شود. با این وجود مطالعات زیادی در زمینه بررسی عددی جریان در دریچه کانالی صورت نگرفته است و در کاربردهای صنعتی به طور معمول از داده های تجربی استفاده می شود. با گسترش استفاده از سیستمهای مدیریت هوشمند در ساختمانها، نیاز است تا دبی جریان به طور اتوماتیک کنترل شود، برای انجام این موضوع در هر دریچه کانالی که نیاز به تغییرات پیوسته دارد، موتور مکانیکی نصب می شود. امروزه روش متداول، استفاده از بازخورد مستقیم از هوای خروجی از دریچه است، مشخصات دریچه تاثیری بر سیستم کنترلی برای تنظیم دبی جریان ندارد. اگربتوان به شکل دقیق میزان هوای عبوری از کانال به ازای زاویه گشودگی پره ها را محاسبه کنیم، طراحی و کنترل دریچه کانالی و کل سیستم تهویه مطبوع به شکل موثرتری انجام خواهد گرفت. در این تحقیق به حل عددی جریان در دو نوع دریچه کانالی موازی و متقابل در زوایای گشودگی مختلف پرداختیم و نتایج عددی را با داده های تجربی مقایسه شدند.

واژگان کلیدی :
جریان هوا، دریچه‌های توزیع هوا، پره موازی، پره مخالف