بررسی خوردگی توام با تنش جوشکاری اصطکاک اغتشاشی در ورق های آلومینیومی
بررسی خوردگی توام با تنش جوشکاری اصطکاک اغتشاشی در ورق های آلومینیومی
دوره 4، شماره 13، تابستان 1400، صفحه 75 - 62
نویسندگان : سید محمد باقر حسینی طباطبایی * و محمد آزادی

چکیده :
جوشکاری اصطکاک اغتشاشی غیر هم¬جنس آلیاژهای آلومینیم به صورت لب به لب که عموما در صنعت براي كاربردهاي مختلفی از جمله صنعت کشتی سازی و ساخت بدنه و سازه کشتی ها از این اتصالات در الیاژهای آلومینیوم استفاده می شود. در این نوشتار به صورت مطالعات کتابخانه ای و ار نوع نوشتارهای مروری به بررسی رفتار خوردگی همراه با تنش اتصال بین ورق های از جنس آلیاژهای آلومینیوم سری 50 و 60 که با روش جوشکاری اصطکاک اغتشاشی ایجاد شده، پرداخته شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد جوش سالم و با استحکام کششی بالا با هندسه پین تریفلوت یا مثلثی بدست می آید. مقدار تنش کششی (مقادیر منفی در نمودارها) برای تنش پسماند عرضی (عمود بر جهت جوشکاری) نسبت به تنش پسماند طولی (در راستای جهت جوشکاری) بیشتر می باشد. این تنش کششی پسماند غرضی بر رفتار خوردگی تنشی اتصال اثرگذار است.

واژگان کلیدی :
آلیاژ آلومینیوم سری 50 و 60، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، خوردگی تنشی