بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی ساختگاه سد خرسان 2
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی ساختگاه سد خرسان 2
دوره 3، شماره 9، تابستان 99، صفحه 113 - 130
نویسندگان : مجتبی رحیمی شهید * و نیما رحیمی

چکیده :
هر ساختگاه سد خرسان 2 در 60 کیلومتری جنوب غربی شهرستان لردگان واقع‌شده است. ساختگاه سد بر روی یال شمالی تاقدیس سرکمر قرار گرفته است. شیب و راستای لایه‌بندی در دو تکیه‌گاه تقریباً مشابه است. دره محل سد یک دره V شکل و نامتقارن است. دسته‌درزه‌های موجود در منطقه، تحت یک سیستم واحد (متأثر از ساختار تشکیل چین‌خوردگی) ایجادشده‌اند. در این مقاله جهت بررسی زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد خرسان 2، آزمایش های برجا شامل؛ دیلاتومتری، برش مستقیم برجا، بارگذاری صفحه ای، لوژون و شاخص کیفی سنگ مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به مطالعات ژئومکانیکی صورت پذیرفته، میانگین مدول تغییر شکل‌پذیری برآورد شده از آزمون دیلاتومتری و بارگذاری صفحه ای به ترتیب، 84/8 و 45/20 گیگاپاسکال و همچنین میانگین ضریب چسبندگی و زاویه اصطکاک برآورد شده از آزمایش برش مستقیم برجا، 77/0 مگاپاسکال و 6/37 درجه است. بر اساس آزمایش لوژون، تکیه گاه چپ بیشترین نفوذپذیری را نسبت به تکیه گاه راست و بستر سد دارد. طبق تقسیم بندی کیفی سنگ ها بر اساس RQD توده سنگ‌های بستر سد در ردیف خوب قرار می گیرند. البته شایان‌ذکر است که تکیه گاه و ساحل چپ، کمترین مقدار RQD را دارند.

واژگان کلیدی :
زمین شناسی مهندسی، عملیات سنگی، سد خرسان 2، پارامترهای ژئومکانیکی