بررسی مقایسه حالت‌های مختلف مدلسازی سیال در تحلیل لرزه‌ای مخازن روزمینی با در نظر گرفتن اندرکنش سیال-سازه
بررسی مقایسه حالت‌های مختلف مدلسازی سیال در تحلیل لرزه‌ای مخازن روزمینی با در نظر گرفتن اندرکنش سیال-سازه
دوره 3، شماره 9، تابستان 99، صفحه 95 - 112
نویسندگان : سیما قابضی * و ایرج رسولان و بیژن سیاف زاده

چکیده :
رفتار دینامیکی مخازن استوانه‌ای رو‌زمینی ذخیره سازی مایعات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا‌ که این مخازن کاربرد فراوانی در مجتمع‌های صنعتی دارند و آیین‌نامه‌های طراحی آن‌ها بیشتر براساس رفتار استاتیکی مخازن تدوین شده‌اند. در حالی که رفتار مخازن در هنگام زلزله کاملا متفاوت می‌باشد. بنابراین به درک و پیش‌بینی بهتری از رفتار لرزه‌ای آنها نیاز است. بنابراین در این تحقیق به مدلسازی مخازن فولادی استوانه‌ای‌ روزمینی با در نظر گرفتن اندرکنش سازه سیال تحت بار زلزله پرداخته شده است. در تحقیق حاضر سیال به دو روش اویلری و جرم و فنر مدلسازی شده است. این مدلسازی به کمک نرم افزار اجزا محدود آباکوس مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در مطالعات پارامتریک اثر تغییر ضخامت، ارتفاع مخزن و تغییر ارتفاع سیال بر روی حداکثر تنش مخازن و جابجایی به دو روش اویلری و جرم و فنر بررسی شده است. در روش جرم و فنر تنش و جابجایی در حالت‌های مختلف مقادیر نزدیکی داشتند. به‌طور خلاصه نتایج نشان می‌دهند که روش جرم و فنر یک روش تقریبی و همراه با خطا است ولی روش اویلری به دلیل مدلسازی سیال به صورت واقعی و نمایش حرکات سطح سیال مطابقت بیشتری با واقعیت دارد و نسبت به روش جرم و فنر روش کامل‌تر و دقیق‌تری است.

واژگان کلیدی :
مخازن استوانه‌ایی روزمینی، مدلسازی سیال، نیروی زلزله، روش اویلری، روش جرم و فنر