بررسی نقاط حساس اکسل عقب خودروی پژو 405 تحت اعمال ناهمواری های جاده توسط نرم افزار ABAQUS
بررسی نقاط حساس اکسل عقب خودروی پژو 405 تحت اعمال ناهمواری های جاده توسط نرم افزار ABAQUS
دوره 3، شماره 11، زمستان 99، صفحه 11 - 6
نویسندگان : مهدی نیاجلیلی * و سیدمحمدرضا حسینی علی آباد و حسین بخشی زاده کلوری و محمدعلی صابر حسین آبادی

چکیده :
اکسل خودرو در تحمل وزن سرنشینان خودرو و حفظ تعادل وسیله نقلیه، نقش به سزایی دارد. نقش این عضو در کنترل و میرا کردن ارتعاشات جاده ای بسیار پر رنگ می باشد. به گونه ای که رانندگی با خودرویی با اکسل ایده آل می تواند تمرکز راننده بر روی کنترل وسیله نقلیه را افزایش داده و رانندگی ایمنی برای سرنشینان خودرو به ارمغان آورد. در این پژوهش اکسل عقب خودرو پژو 405 در نرم افزار CATIA طراحی شده و سپس با اعمال نیرویی معادل 10 میکرونیوتن که جایگزین ناهمواری های جاده است،در نرم افزار ABAQUS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل پارامترهای تنش، کرنش و جابجایی ارزیابی شده است. برطبق بررسی های انجام شده در بارگزاری مذکور، حداکثر مقدار تنش در محل اتصال ژامبون به رام لوله ای ارزیابی شده است. این در حالی است که حداکثر جابجایی در ابتدای ژامبون و محل اتصال به چرخ اتفاق می افتد.

واژگان کلیدی :
اکسل، تنش، جاده، جابجایی، خودرو