بررسی کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی حوزه مومن‌آباد سمنان
بررسی کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی حوزه مومن‌آباد سمنان
دوره 3، شماره 11، زمستان 99، صفحه 66 - 47
نویسندگان : عفت محمدی و هدیه احمدپری و اردلان ذوالفقاران * و آسیه دهقان

چکیده :
نیاز روزافزون انسان به آب از یکسو و کمبود آن از سوی دیگر به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان، باعث افزایش بهره‌برداری گسترده از منابع آب، به‌خصوص منابع آب زیرزمینی شده است. حفظ کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی در حفظ توسعه پایدار جوامع بشری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی حوزه مومن‌آباد سمنان مورد بررسی قرار گرفت. بررسی کمیت منابع آب زیرزمینی حوزه مومن‌آباد سمنان نشان داد که عمق سطح آب زیرزمینی نسبت به سطح زمین با شدت زیادی در حال افزایش است که دلیل آن می‌تواند برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی از طریق حفر چاه‌های غیر مچاز در این حوزه باشد. ادامه این روند، افزایش خرابی چاه‌ها و بحران کم آبی را به دنبال دارد. برای بررسی کیفیت آب زیرزمینی حوزه مومن‌آباد برای مصرف شرب و کشاورزی از دیاگرام شولر و ویل‌کاکس استفاده گردید. نتایج دیاگرام شولر نشان داد که آب زیرزمینی این حوزه غیر قابل شرب هستند. نتایج دیاگرام ویل‌کاکس نیز نشان داد که آب زیرزمینی این حوزه در محدوده \"خیلی شور-مضر برای کشاورزی\" قرار دارد. از آب‌های زیرزمینی حوزه مومن‌آباد می‌توان با اعمال مدیریت صحیح زارعی، تناوب کشت مناسب، آگاهی از فیزیولوژی مراحل مختلف رشد گیاه و بهره‌گیری از تکنولوژی آب مغناطیسی در کشاورزی استفاده کرد.

واژگان کلیدی :
کمیت و کیفیت آب زیرزمینی، حوزه مومن‌آباد، شرب، کشاورزی، دیاگرام شولر، دیاگرام ویل‌کاکس