بررسی اثر تغییر تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت بر پایداری ولتاژ و حد بارپذیری شبکه
بررسی اثر تغییر تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت بر پایداری ولتاژ و حد بارپذیری شبکه
دوره 2، شماره 4، بهار 98، صفحه 0 - 0
نویسندگان : حسین اصغرپورعلمداری و کوروش فتاحی و محمد قربانی

چکیده :
پايداري ولتاژ از توانايي يك سيستم قدرت در نگهداري ولتاژ دائمي در همه باس‌های سيستم بعد از بروز اغتشاش در شرايط مشخصي از بهره‌برداری می¬باشد. اغتشاش ممكن است خروج ناگهاني يكي از تجهيزات يا افزايش تدریجی بار باشد. هنگامی‌که توان الكتريكي انتقالي به بار رو به افزايش بوده تا بتواند بار اضافه‌شده را تأمین كند و در همین حال، هر دو مؤلفه¬ی توان و ولتاژ قابل‌کنترل بمانند، سيستم قدرت پايدار ولتاژ خواهد بود و چنانچه سيستم بتواند بار الكتريكي را منتقل كند و ولتاژ از دست برود سيستم ناپایدار ولتاژ است. ازآنجایی‌که تغییرات تپ ترانسفورماتورها در شبکه قدرت تأثیر به¬سزایی در کنترل ولتاژ و تغییر حاشیه پایداری ولتاژ یک شبکه قدرت با توپولوژی مشخص و معین دارد در این مقاله به بررسی و آنالیز حاشیه پایداری ولتاژ و حد بارپذیری سیستم انتقال قدرت در حالت تغییر تپ ترانسفورماتور پرداخته می شود.

واژگان کلیدی :
پایداری ولتاژ، حد بارپذیری شبکه، ترانسفورماتور قدرت، تپ چنجر