بررسی نمونه های خاک پارک های شرق گیلان از نظر وجود آمیب های آزادزی بالقوه بیماری زا
بررسی نمونه های خاک پارک های شرق گیلان از نظر وجود آمیب های آزادزی بالقوه بیماری زا
دوره 4، شماره 13، تابستان 1400، صفحه 101 - 97
نویسندگان : محمدرضا محمودی * و عزیزاله قربانی

چکیده :
مقدمه: آمیبه ای آزادزی توانايی زيست در منابع محیطی مختلف از جمله آب، خاک، گرد وغبار را دارند. آنها میتواند موجب انسفالیت و كراتيت آكانتامبايي شوند. مطالعه حاضر، با توجه به عدم وجود اطلاعات دقیق در مورد وضعیت این تک یاخته ها در نمونه های محیطی از جمله خاک پارک های و مکان های تفریحی در استان گیلان طراحی شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، تعداد 25 نمونه خاک جمع آوری شد. شناسایی آمیب بر اساس ویژگی های مرفولوژی اکانتامبا در محیط کشت و مشاهده میکروسکوپی صورت گرفت. در مورد نمونه های کشت مثبت، به منظور تعیین پتانسیل بیماریزایی، نمونه ها مجددا کلون شده و تست تحمل حرارتی انجام گرفت. نتایج: در این بررسی، از بین 25 نمونه مورد مطالعه، 80% آنها از نظر آمیب آزادزی در محیط کشت مثبت بودند. 10 ایزوله در تست تحمل حرارتی نیز رشد کردند که نشانه پتانسیل بیماریزایی آنها می باشد. نتیجه گیری: در خاک های مورد بررسی، درصد بالایی از آکانتامبا وجود دارد و وجود آمیبهای بالقوه بیماری زا تایید گردید. لذا آگاه ساختن افراد دچار ضعف سیستم ایمنی و افرادی که از لنز تماسی استفاده می کنند از خطرات احتمالی تماس با خاک ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی :
آکانتامبا، خاک، گیلان، ایران