رتبه بندی ربات ها و انتخاب ربات برتر با استفاده از خوشه بندی در داده کاوی
رتبه بندی ربات ها و انتخاب ربات برتر با استفاده از خوشه بندی در داده کاوی
دوره 2، شماره 5، تابستان 98، صفحه 32 - 39
نویسندگان : محمدرضا دهقانی محمودآبادی * و جلیل استادعلی اکبری و کمال میرزایی بدرآبادی

چکیده :
ربات در زندگی روزمره ی کنونی انسان داراي نقش مهم و اساسی مي باشد. هر ربات دارای پارامترهایی می باشد که این پارامترها در انتخاب آن توسط کاربرد نقش به سزايي دارد. بنابراين با توجه به تنوع پارامترهای ربات، انتخاب ربات مناسب در هر کاربرد از مسائل مهم می باشد. امروزه ارزیابی هر ربات توسط ترکیب خطی از پارامترهای ربات توسط ضرايب ثابت انجام می شود اما انتخاب ضریب تأثیر هر پارامتر در رتبه بندی ربات باید به صورت پویا و براساس داده‌ی موجود محاسبه شود. در این مقاله ضمن معرفی پارامترهای مختلف تأثیرگذار در رتبه بندی ربات، ضریب هر پارامتر در رتبه بندی با استفاده از داده کاوی به صورت پويا محاسبه می شود و در پایان رتبه ی هر ربات با استفاده از خوشه بندی در داده کاوی محاسبه می شود. نتایج آزمایش ها نشان می دهد، روش پیشنهادی از کارایی شایسته ای نسبت به روش های موجود برخوردار می باشد.

واژگان کلیدی :
رتبه بندی، ربات، خوشه بندی، پويا.