مدل سازی تجربی-تحلیـلی اعوجاج طبله ای در فرآیند جوشـکاری قوس الکتریکی با الکتـرود غیر مصرفی(TIG) برای بررسی تأثیـر مکان موقعیت دهنـده ها در ورق هـای فلـزی
مدل سازی تجربی-تحلیـلی اعوجاج طبله ای در فرآیند جوشـکاری قوس الکتریکی با الکتـرود غیر مصرفی(TIG) برای بررسی تأثیـر مکان موقعیت دهنـده ها در ورق هـای فلـزی
دوره 3، شماره 10، پاییز 99، صفحه 56 - 48
نویسندگان : حمید ولی زاده * و فرهاد کلاهان

چکیده :
یکی از مشکلات عمده در جوشکاری فلزات، ایجاد تنش‌های پسماند و در نتیجه ایجاد اعوجاج در قطعات جوشکاری شده است. چنین تغییر شکل‌هایی سبب مشکلاتي در کیفیت محصول و هزينه‌هاي باز توليد مي‌گردند. یکی از روش های کنترل و کاهش اعوجاج، موقعیت دهی مناسب قطعات در حین فرایند جوشکاری است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مکان موقعیت دهنده ها در وقوع اعوجاج طبله ای در سیستم 1-2-3 است. بنابراین دستیابی و بکارگیری روش‌هایی که متضمن موقعیت‌دهی درست قطعه ‌کار بوده و سبب کاهش تغییر شکل‌ها در قطعات جوشکاری شده می گردند، اهمیتی دو چندان دارد. در این راستا، جهت کنترل و کاهش اعوجاج در حین فرایند جوشکاری، ابتدا طراحی و ساخت فیکسچر جوشکاری با لحاظ نمودن قاعده 1-2-3 بمنظور اخذ درجات آزادی و مقید نمودن ورق، انجام پذیرفت. جنس ورق بکار گرفته شده در این تحقیق، فولاد زنگ نزن AISI 304 با ضخامت 1 میلی متر در نظر گرفته شده و همچنین از روش جوشکاری قوسی گاز محافظ با الکترود غير مصرفی استفاده شده است. سپس با انجام آزمایشات از قبل طراحی شده، نتایج این آزمایش ها اندازه گیری شده و در مرحله بعد با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشات تجربی، مدل سازی رگرسیونی انجام گردید و بر اساس نتایج تحلیل های آماری، مدل درجه دوم تعدیل شده به عنوان مدل اصلح انتخاب گردید. در نهایت مکان موقعیت دهنده های تاثیر گذار بر روی اعوجاج مشخص گردید و انجام آزمایش های صحه گذاری نشان داد که مدل انتخاب شده، قابلیت پیش¬بینی میزان اعوجاج حاصل از فرایند جوشکاری، متناسب با تغییر مکان در موقعیت دهنده ها را دارا می باشد.

واژگان کلیدی :
تنش های پسـماند، اعوجـاج، فیکسچـر، تیـگ، مدل سازی رگرسیـونی