چالش ها و فرصت های پیش روی خودروهای الکتریکی با منابع خورشیدی
چالش ها و فرصت های پیش روی خودروهای الکتریکی با منابع خورشیدی
دوره 4، شماره 14، پاییز 1400، صفحه 54 - 48
نویسندگان : فرزاد اله وردیان آلقو *

چکیده :
آلودگی های زیست محیطی و راه کارهای جایگزین در کاهش این مشکل به چالش جهانی تبدیل گردیده است. در این میان بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژي های زیست محیطی مانند خودروهای الکتریکی توجه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. اهمیت خودروهای الکتریکی (EV) به دلیل کاهش سوخت های فسیلی، کاهش آلودگی، کاهش آلودگی صوتی و... بسیار بوده است. اما بکارگیری خودروهای EV نیازمند پیاده سازی زیرساخت های مناسب می باشد که به عنوان چالش های جهان امروز مطرح می باشد. یکی از این چالش ها، کاهش تولید COxها به حد صفر می باشد.

واژگان کلیدی :
خودروهای الکتریکی (EV)، محیط زیست، سیستم های خورشیدی، انرژی تجدیدپذیر