بهینه سازی آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس هوشمند
بهینه سازی آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس هوشمند
دوره 3، شماره 11، زمستان 99، صفحه 19 - 12
نویسندگان : شهرزاد عبدالرحمیان و اکتای شفیعی فسقندیس *

چکیده :
با توجه به پیدایش محیط های جدید یادگیری هم چون مدارس هوشمند، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و نیز ضرورت آماده سازی دانش آموزان برای ورود به جامعۀ دانایی محور و دانش بنیان توأم با سواد علمی و فناورانه، تلفیق روش تدریس های مبتنی بر فاوا در برنامۀ درسی ضروری به نظر می رسد. در مدارس هوشمند آموزش ترکیبی، فناورانه و مبتنی بر چندرسانه ای می باشد. روش تدریس فعال فناورانه يك روش تدريس فعال، مسأله محور و پژوهش محور با رویکرد ترکیبی مي باشد كه تلفیقی از روش هاي كاوشگري گروهي در آزمايشگاه، سخنراني و شبيه سازي است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش فعال فناورانه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی هشتم مدارس هوشمند در سال تحصیلی 94- 1393 در مقایسه با روش فناورانه و روش معمول در این مدارس انجام گرفته است. این تحقیق به لحاظ روش نیمه تجربی و از نوع هدف کاربردی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش همه ی دانش آموزان پسر پایۀ هشتم مدارس هوشمند شهر تهران و نمونه آن شامل 60 دانش آموز در سه گروه گواه و آزمایش بوده است. در این طرح نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی درگروه های آزمایش و کنترل قرارگرفتند؛ سپس به مدت 12 جلسۀ آموزشی گروه آزمایش اول به روش فعال فناورانه و گروه آزمایش دوم به روش فناورانه آموزش دیدند. ابزارهای این پژوهش پرسش نامه ی انگیزش پیشرفت هرمنس بود. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که روش فعال فناورانه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی در مدارس هوشمند تأثیر مثبت دارد؛ هم چنین آموزش فعال فناورانه در مقایسه با روش فناورانه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی تأثیر مثبت بیش تری دارد.

واژگان کلیدی :
مدارس هوشمند، بهینه سازی آموزش، پیشرفت تحصیلی، تدریس، فناوری اطلاعات