هزینه چاپ مقالات
هزینه داوری مقالات       رایگان
هزینه پذیرش، چاپ و نمایه سازی هر مقاله
۲4۰ هزار

 توجه: پس از پذیرش نهایی مقالات نسبت به ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها اقدام کنید.