دوره 5، شماره 17، تابستان 1401، صفحات 78 - 92
نویسندگان : مجید عابدینی *

چکیده :
کلمه تومور به یک توده اشاره دارد که می تواند به صورت خوش خیم(بی خطر) یا بدخیم(سرطانی) باشد.بنابراین سرطان نوعی تومور تهدید آمیز است که در آن سلول ها در هر جای بدن به صورت غیرقابل کنترلی امکان رشد دارند اما تومورها در بافت هایی مانند استخوان، ماهیچه رشد می کنند و تومورها قابلیت حرکت از سیستم لنفاوی به دیگر اعضای بدن را دارند. لازم به ذکر می باشد که تومور ها توده هایی از سلول هستند که در اثر اختلال در تقسیم سلولی ایجاد می شوند و تومور یک اصطلاح معمولی برای نئوپلاسم است.در این مقاله ما برخی از فرمولهای مدلسازی ریاضی رشد تومور را توصیف می کنیم. مدل های ریاضی که اغلب برای توصیف رشد تومور استفاده می شوند را ارائه می دهیم همچنین توسعه یک مدل، بر اساس برخی از مفروضات بیولوژیکی نیز توسط یک نمونه نشان داده می شود. مدل های شرح داده آزمایش می شوند و توانایی آنها برای توصیف داده های تجربی مقایسه می شوند.

کلمات کلیدی :
مدلسازی ریاضی، رشد تومور، تومور خوش خیم، تومور بد خیم، شبه کره های تومور چند سلولی


مشاهده مقاله
264
دانلود
27
تاریخ دریافت
۲۰ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۰ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱