دوره 5، شماره 18، پاییز 1401، صفحات 18 - 28
نویسندگان : ریحانه شکاری و پریسا محمدی *

چکیده :
میراث تاریخی و هنری آثاری هستند که از نسل‌های گذشته به¬جای مانده اند و اهمیت اقتصادی و فرهنگی فراوانی برای هر ملتی دارند. خطرات مختلفی این آثار را تهدید می‌کند که یکی از مهم‌ترین آنها تغییرات اقلیمی است. تغییرات اقلیمی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر بناهای تاریخی دارد. تغییرات مستقیم اقلیم شامل تغییرات شدید درجه حرارت، افزایش رطوبت، سیل و طوفان می‌باشد. تاثیرات غیر مستقیم تغییرات اقلیم نیز می‌تواند بر جوامع میکروبی و سایر موجودات زنده اثر بگذارد. میکروارگانیسمها از عواملی هستند که نقش اصلی را در تخریب بناها برعهده دارند. با تغییر اقلیم، رفتار میکروارگانیسم‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به عبارتی تنوع میکروارگانیسم¬ها و متابولیسم آنها تغییر می‌کند. این تغییرات می‌تواند تاثیر مخرب میکروارگانیسم¬ها بر بناهای تاریخی را تشدید نماید. بنابر این در حوزه حفاظت و مرمت از آثار باستانی موضوع تغییرات اقلیمی و پیش بینی آن در آینده، بسیار ضروری است که به دنبال شناخت این اثرات روی آثار هنری و بناهای تاریخی، می توان راهکارهای مقابله با این خطرات را معرفی و تبیین نمود.

کلمات کلیدی :
میراث جهانی، میراث فرهنگی، تغییر اقلیم، میکروارگانیسم ها، فرسودگی زیستی، بیوفیلم، اومیکس


مشاهده مقاله
256
دانلود
11
تاریخ دریافت
۲۹ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۱ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱