دوره 5، شماره 19، زمستان 1401، صفحات 15 - 21
نویسندگان : رسول کافی موسوی *

چکیده :
هدف از این مقاله، ساختن یک دامنه – یکنواخت G در صفحه مختلط است بطوریکه نگاشت همانی id : (G, ) یک نگاشت – شبه متقارن برای هر همئومورفیسم نباشد. سپس بررسی هندسی این نگاشتها بافرض Gبعنوان یک منیفلد صورت خواهد گرفت. این نتیجه نشان می دهد که جواب مساله باز، ارائه شده توسط هاستو، کلاین، ساهو و وورینن، منفی است.

کلمات کلیدی :
منیفلد، متر نسبی فاصله ای، متر شبه هذلولوی، دامنه یکنواخت، دامنه φ – یکنواخت، نگاشت شبه متقارن


مشاهده مقاله
28
دانلود
2
تاریخ دریافت
۲۹ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۰ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱