دوره 6، شماره 20، بهار 1402، صفحات 58 - 71
نویسندگان : یوسف کرمی *

چکیده :
این مقاله مروری جامع بر ویژگی های هارمونیک منابع مختلف را بررسی می کند. علاوه بر این، این مقاله به آینده و جهت‌های توسعه تحلیل و کنترل هارمونیک در زمینه سیستم‌های قدرت نگاه می‌کند. این کار می تواند به عنوان راهنمایی برای بهبود درک اعوجاج هارمونیک در سیستم های قدرت و توسعه روش هایی برای کاهش اثرات منفی آن بر کیفیت توان و پایداری سیستم استفاده شود. هدف از مطالعات هارمونیک تعیین کمیت اعوجاج در شکل موج های ولتاژ و/یا جریان در مکان های مختلف در یک سیستم قدرت است. در این مقاله منابع مختلف هارمونیک در سیستم قدرت مورد بحث قرار گرفته است. ترانسفورماتورها، مبدل های قدرت، لامپ های فلورسنت و دستگاه های قوس الکتریکی منبع اصلی هارمونیک در سیستم قدرت هستند.

کلمات کلیدی :
هارمونيك، سیستم های قدرت، ماشین های الکتریکی


مشاهده مقاله
21
دانلود
2
تاریخ دریافت
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۶ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲