دوره 4، شماره 15، زمستان 1400، صفحات 101 - 111
نویسندگان : سیدعلی عبدالهی اسکویی * و زهرا طهماسبی فرد و پریسا مکوندی و غزال ده پور

چکیده :
مقدمه: سرطان پروستات دومین سرطان شایع و پنجمین عامل مرگ ناشی از سرطان مردان در سال 2012 در جهان شناخته شد. از میان عوامل ژنتیکی مرتبط با سرطان پروستات، ژن های دخیل در سم زدایی و حذف متابولیت های سمی از سلول نظیر ژن های خانواده بزرگ ژنی سیتو کروم P450 نقش اساسی در بیماري زایی این سرطان ایفا کرده و از این رو به عنوان هدفی جذاب به منظور شناسایی افراد مستعد ابتلا به سرطان پروستات شناخته می شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های rs139475791 از ژن HOX B13 با سرطان پروستات در جمعیت ایرانی پرداخته است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع موردی – شاهدی متشکل از 79 بیمار مبتلا به سرطان پروستات و 79 فرد سالم بعنوان گروه شاهد بود که پس از خونگیری از انها DNAی ژنومی با روش salting out استخراج گردید و ژنوتایپ افراد به کمک روش PCR_RFLPتعیین شد.اطلاعات به دست امده به کمک نرم افزار IBMSPSS_23 و ازمونهای اماری Xو رگرسیون لجستیک مورد تجزیه وتحلیل اماری قرارگرفت. یافته ها:‌ در خصوص ژنوتایپ موتانت TT رابطه معنی دار آماری بین دو گروه بیمار و کنترل مشاهده شد. و از نظر نسبت شانس ابتلا افراد بیمار 147/2 بود که تأثیر زیاد این تغییر در ابتلا به سرطان پروستات را نشان می دهد. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که مورفیسم های rs139475791 از ژن HOX B13 با سرطان پروستات ارتباط معناداری دارد.

کلمات کلیدی :
سرطان پروستات، ژنتیک، پلی مورفیسم، HOX B13


مشاهده مقاله
190
دانلود
12
تاریخ دریافت
۲۹ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۷ آبان ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۴ بهمن ۱۴۰۰