دوره 2، شماره 6، پاییز 98، صفحات 76 - 83
نویسندگان : محمد شعبانی *

چکیده :
تعیین دقیق رواناب خروجی حوزه آبخیز از کلیدی ترین مباحث هیدرولوژیکی در مدیریت حوزه های آبخیز و منابع آبی یک منطقه می باشد. در بسیاری از كشورها از جمله كشور ایران، به علت عدم اطلاع از وضعيت رودخانه ها و نداشتن داده هاي هیدرومتری كه نمايانگر مقدار آبدهي ماهانه يا سالانه يك رودخانه می باشد، برآورد رواناب از طریق روش های غیرمستقیم و تکنیک های GIS امری اجتناب ناپذیر می باشد. هدف از انجام این پژوهش برآورد ارتفاع رواناب سالانه با استفاده از روش شماره منحنی و ابزار Arc-CN Run off و پهنه بندی پتانسیل تولید رواناب در حوزه آبخیز خارستان شهرستان اقلید استان فارس می باشد. نتایج نشان داد که گروه هیدرولوژیک C با 08/55 درصد مساحت از کل حوضه، بیشترین سطح حوضه را به خود اختصاص داده که 90/84 درصد آن را کاربری مرتع، 41/13 درصد کاربری باغ و 67/1 درصد اراضی زراعی تشکیل می دهد. براین اساس پتانسیل تولید رواناب در حوزه آبخیز خارستان نسبتا زیاد ارزیابی می گردد. علاوه بر آن نتایج حاصل از خروجی ابزار Arc-CN Run off، نشان داد که ارتفاع متوسط رواناب برای بارش 6 ساعته با دوره بازگشت 2ساله برابر 52/4 میلی متر و متوسط حجم رواناب سالانه حاصل از آن برای کل حوضه 40/2752391 مترمکعب می باشد.

کلمات کلیدی :
رواناب، SCS، Arc-CN Run off، حوزه آبخیز خارستان


مشاهده مقاله
120
دانلود
2
تاریخ دریافت
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
تاریخ ریوایز
۰۴ تیر ۱۳۹۸
تاریخ پذیرش
۲۸ مهر ۱۳۹۸