دوره 5، شماره 19، زمستان 1401، صفحات 61 - 71
نویسندگان : نهیه سنگین آبادی *

چکیده :
جغرافیای تاریخی که در آن از سابقه انسان و گذشته تمدن و تاریخ بشری گفتگو میکند، تقسیمبندی مناطق جغرافیایی بر مبنای عوامل مشخص و معین در طی دوره های تاریخی وجود داشته است زیرا آگاهی از وضع جغرافیایی کشور و قوم موردبحث در تاریخ امری ضروریست. منطقه قروه و بلوک اسفند آباد در استان کردستان واقع شده است و شعب سلسله جبال زاگرس در دهستانهای آن کشیده شده است. در این مقاله سعی شده است به استناد متون جغرافیایی و تاریخی معتبر، خاستگاه جغرافیایی قروه و اسفند آباد و تحولات تاریخی آن در دوره های مختلف تاریخی و برخی ویژگیهای جغرافیایی از قبیل حدود و شهرهای مهم، محصولات و آب وهوا بررسی گردد و گوشه هایی از جغرافیای تاریخی این منطقه روشن گردد.

کلمات کلیدی :
جغرافیا، تاریخی، قروه، اسفند آباد


مشاهده مقاله
28
دانلود
3
تاریخ دریافت
۰۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۰ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱