دوره 5، شماره 19، زمستان 1401، صفحات 35 - 41
نویسندگان : محسن پاک مهر * و بیژن یحیایی راد

چکیده :
هر توسعه سریع شهرها در جند دهه اخیر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، محیطی و ... زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده و لزوم توجه به توسعه پایدار شهری بر همگان آشکار شده است.شهر نشینی سبب شده شهرها بـا رشـد شـتابان و ایجاد مسـائل نوین مواجـه مي باشند. شـهرداری ها به عنوان متولیان اداره شهرها در راستای حل و فصل مشكلات متعدد و متنوعی همچون آلودگي زيست محيطي، سکونت گاه های غیر رسمی و حاشیه نشینی ، سیستم حمل و نقل و ترافيـك شـهري ، امنيـت شـهري ، ایجاد زيرساخت ها ، كمبود سرانه هاي خدماتي ، مدیریت بحران های طبیعی و انسان ساخت ، نیاز های جامعه شهر نشین و .... مي باشند. جامعه پایدار در پی بقاء و بهبود مشخصه های اقتصادی، محیطی، اجتماعی و... است تا اعضای آن بتوانند سالم، بهره ور و با لذت به ادامه حیات بپردازند. بررسی دقیق پایداری شهری، امری مهم و ضروری به نظر می رسد. به همین منظور مطالعه حاضر با روش توصیفی و با استفاده از آخرین مطالعات و تحقیقات این حوزه، در تلاش است تا با بررسی دقیق مفهوم توسعه پایدار شهری و بیان دیدگاه های مختلف در این حوزه، ابعاد مختلف مدیریت شهری این موضوع را به احصاء و ارائه طریق نماید. نتایج نشان داد که می توان با بررسی دقیق راهبردهای توسعه پایدار شهری، به ارتقاء و تحول ساختاری شهر کمک نمود، اولویت ‏بندی راهبرد‏‏های توسعه یکسان است و راهبرد‏‏های سامان‏دهی کالبدی- فضایی، دسترسی پایدار شهری، تقویت اقتصاد شهری، حکمروایی خوب شهری، زیست ‏پذیری شهری، و محیط زیست شهری به‏ ترتیب اولویت‏ های پیشران‏ های توسعة پایدار شهر به پویایی های لازم جهت توسعه شهری را فراهم می نماید.

کلمات کلیدی :
برنامه‏ ریزی راهبردی شهری، توسعة پایدار شهری، شاخص ‏های توسعة پایدار


مشاهده مقاله
27
دانلود
2
تاریخ دریافت
۰۵ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۰ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱