دوره 5، شماره 19، زمستان 1401، صفحات 1 - 5
نویسندگان : آرزو رمضانپور مقدم * و مجید سنایی

چکیده :
رشد بدون برنامه گردشگری در مناطق ساحلی شهری و عدم توجه به خواست و نظرات مردم محلی که درنهایت منجر به تمرکزگرایی برنامه ها می شود؛ می تواند آسیب های جدی بر شهرها و روستاها اطراف وارد سازد. توسعه گردشگری سواحل از طریق زیباسازی فضای ساحلی بیش از پیش دارای اهمیت می باشد تا امکان استفاده از قابلیت های فرهنگی موجود فراهم شود. برنامه ریزی راهبردی در این زمینه با رویکرد جدیدی به نظریه تبادلات اجتماعی می نگرد که با نگرش جوامع شهری و با تأکید بر تبادل منافع و هویت محلی و تاریخی تعریف می کند. این مقاله باهدف تدوین استراتژیهای مناسب برای توسعه گردشگری در نواحی ساحلی شهر چابکسر با رویکرد زیباسازی محیط ساحلی انجام شده است که از لحاظ ماهیت کیفی و نوع تحقیق، کاربردی و توسعه ای انجام شده است. وجود جاذبه سواحل زیبا، زمینة جذب گردشگر به شهر چابکسر را فراهم نموده است، امّا به دلیل وجود نقاط ضعف زیر ساختی (خدمات و امکانات رفاهی)، عدم سرمایه گذاری و برنامه ریزی در ابعاد توسعة گردشگری و نیز مشارکت ضعیف، اجباری و هزینه ای (غیر داوطلبانه و غیرآگاهانة) محلّی در اجرای پروژه های ملّی، این شهر امکان استفاده از فرصت‌ها موجود گردشگری را آن گونه که شایسته است به دست نیاورده است. مطالعات صورت گرفته، نشان می دهد که در راستای نیل به توسعة پایدار گردشگری ساحلی، مقبول ترین راهبرد توسعة صنعت گردشگری در شهر چابکسر، راهبرد بازنگری است.

کلمات کلیدی :
گردشگری، برنامه ریزی راهبردی، زیباسازی فضای ساحلی، چابکسر.


مشاهده مقاله
26
دانلود
1
تاریخ دریافت
۰۸ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱