مدیریت پروژه و نقش نرم افزارهای مدیریت پروژه در روند بهبود ساخت و ساز
مدیریت پروژه و نقش نرم افزارهای مدیریت پروژه در روند بهبود ساخت و ساز
دوره 4، شماره 15، زمستان 1400، صفحه 34 - 20
نویسندگان : فرهاد طباطبائی * و خلیل طباطبائی

چکیده :
نرم‌افزار مدیریت پروژه (Project Management Software) عبارتی است که انواع گوناگونی از نرم‌افزارها را شامل می‌شود از جمله تخمین زدن، طرح ریزی، زمان بندی، کنترل هزینه، مدیریت بودجه، تخصیص منابع، نرم‌افزارهای ارتباطی و همکاری، مدیریت کیفیت، مستندسازی و سیستم‌های مدیریتی که همگی با پروژه‌های بزرگ و پیچیده سروکار دارند. این نرم‌افزارها می‌توانند جنبه عملیاتی را برای سطوح عملیاتی سازمان‌ها و جنبه اطلاعاتی را برای سطوح مدیران ارشد و میانی سازمان‌ها داشته باشند. مانند نرم‌افزارهای مربوط به سیستم اطلاعات مدیریت پروژه‌ها. این نرم‌افزارها شامل گانت چارت نمودار گانت می‌شوند که می‌توان با آن نشان داد چه زمانی یک کار شروع شده و در چه زمانی پایان می‌یابد.

واژگان کلیدی :
نرم افزار مدیریت پروژه،BIM، IPMP، مدل خروجی، ساخت و ساز.