دوره 5، شماره 18، پاییز 1401، صفحات 1 - 6
نویسندگان : ایمان شفیعی نژاد * و الناز غفاری و علی محمودی

چکیده :
در اين مقاله به بررسی نانوکپسول های زیستی جهت جلوگيري از پوكي استخوان در فضانوردان در سفرهاي فضايي پرداخته شده است. امروزه علوم ميان رشته ای جايگاه با اهميتی در پيشبرد مرزهای علمی دارند. ارتباط ميان رشته ای بين دانش هوافضا، زيست شناسی، نانو و مهندسی پزشکی از افق های آينده تحقيقات بشر است. لذا در اين مقاله سعی بر آن است جايگاه دانش ميان رشته ای زيست-فضا جانوری تبيين شود. بر اساس آزمايش های فضايي، استخوان بندی فضانوردان در سفرهای فضايي دچار پوکی استخوان می شود. يکی از راهکارها برای جلوگيری از پوکی استخوان، استفاده از نانو کپسول ها است که در اين مقاله ترويجی به آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :
نانوکپسول های زیستی، پوكي استخوان، فضانوردان، سفرهاي فضايي


مشاهده مقاله
85
دانلود
9
تاریخ دریافت
۱۴ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱