دوره 6، شماره 20، بهار 1402، صفحات 45 - 51
نویسندگان : فاطمه هزارخاني * و حامد هزارخاني

چکیده :
امروزه با پيشرفت فن آوري، استفاده از ليزر اسکنرهاي سه بعدي نوين متناسب با نيازمنديهاي صنايع مختلف از جمله معادن، تاسيسات صنعتي، خطوط لوله، مخازن و غيره به طور گسترده رو به افزايش ميباشد. در اين تحقيق براساس بازخوردها و تجربه ي پروژههاي نيروگاهي و با توجه به سيستم يکپارچهي طراحي و مدل سازي سه بعدي، به لزوم استفاده از فناوري ليزر اسکن در ابتدا و حين اجراي پروژه ها پرداخته شده است. با کمک فناوري ليزر اسکن امکان بارگذاري ابر نقاط عوارض، وضعيت موجود سايت و تراز تمام شدهي زمين در مدل سه بعدي فراهم شده، نيازمنديها و بسياري از مشکلات مرتفع خواهد شد. همچنين پيشنهاد ميگردد فناوري ليزر اسکن در مدل سازي و تهيه مدارک عين ساخت براي نقاط و المانهاي پيچيده به طور موردي، استفاده گردد.

کلمات کلیدی :
اطلاعات يکپارچه، ليزر اسکن، عين ساخت، مدل سازي سه بعدي، وضعيت موجود


مشاهده مقاله
18
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۱ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲